Euripides: Kyklopen
||<<
<<
[1-
202]
>>
>>|||
.
SILENOS, som Prologus. 
(med en Jernrive i Haanden.)

Hvor tusindfoldig Møie, Bromios ! volder du 
mig nu, saavelsom da min Krop var ung og rask ! 
Først dengang Here havde dig afsindig gjort, 
og Bjergets Nympher, som dig fostred', du forlod.

5 I Landsekamp, Jordsønnekrigen,siden tro 
ved din høire Fod jeg standet har med væbnet Haand, 
og dræbt Enkelados - midt igjennem Skjoldet foer 
mit Spyd - Jo, jo ! - mon denne Snak en Drøm kun er ? 
Ved Zevs ! vist ikke ! Jeg Byttet har jo Bacchos viist
10 Og nu jeg døie maae en langt, langt større Nød. 
Thi da Tyrrhenske Røverbande af Here var 
imod dig hidset, saa at fjernt bortført du blev
og jeg erfoer det seiled' jeg med mine Børn 
for at søge dig.  Paa høie Bagstavn selv jeg sad
15 tilroers, og styred aaredrevne Skudes fart, 
og mine Sønner med Aarer sad' og farved' hvidt 
med Slag det blaa Hav, for, o Drot ! at finde dig. 
Nu, som vi styrede Løbet nær Maleas Bjerg
en Østenvind med Kuling Skuden overfaldt,
20 og hen mod dette Ætnas Fjeld brat kasted' os: 
hvor hine Sønner af Havets Gud, eenøiede 
Kykloper, boe i øde Huler, det Morderpak ! 
Af disse En har fanget os. Nu er' vi hans 
Huusslaver, og de kalde ham, vi trælle for,
25 Polyphemos.  Men, i Stedet for Bacchantisk Fryd, 
Kyklopens, hin gudløses, Hjord vi passe maae. 
Paa langtbortliggende Banker derfor mine Børn 
hist Faareflokkenes Ungdom vogte, unge selv. 
Men min Bestilling, Drikkekar at fylde, er,
30 og feie Gulv her hjemme, og ugudelig 
Kyklop ved afskyfulde Maaltid varte op. 
Nu maae hans Bud jeg lystre, og med denne min 
Jernrive feie Hulen, at fraværende 
Kyklop, min Herre, med hans Faareflok, jeg kan
35 modtage, naar de komme hjem, i rene Huus. 

(Han hører Sang og seer Satyrdrengene dandsende nærme sig med deres Hjorde).

Men der jeg mine Drenge seer, vor Faarehjord 
hjemdrive - hvad ? mon eder Sikinniders Larm 
saa fryder nu, som fordum, da, med Bacchos I, 
i Glædeschor trofast forenede, dandsed' til

40 Althaias Borg, med kjelne Barbitoners Klang.

(CHOR  af unge satyrer kommer, tilligemed Hjorderne, ind paa Skuepladsen, 
og tiltaler Væderen, som har fjernet sig fra Flokken).

Strophe.
Hvor, hvor tør frækt du gaae, Søn af saa bold 
Fader, hvor, Søn af saa bold 
Moder hist blandt Klipperne nu ? 
Ei der er liflige Vindpust,

45 ei frodigt Græs, og i Trug 
staaer ei Kildens hvirvlende Strøm 
nær ved Hulen; ikke dit Barns 
Brægen hist dit Øre kan naae. 
Flux hid ! Hvad, ei her, ikke vil du her
50 'paa Græs ? paa duggede Høi ? 
Hoho ! med en Steen jeg ramme dig skal ! 
Tilbage, tilbage ! Skynd dig, 
Hornede ! strax, til Kyklopens, 
Landlivelskerens Bjergstald ! 

Antistrophe.

55 Sænk mig, Faar ! Ivret tykt svulmende ned ! 
Huld modtag diende Æt, 
Den, du her i Stalden forlod; 
thi daghensovende Smaalam 
med Brægen kalde dig hid.
60 Træd i Faareskjulet da ind ! 
Græsriig Mark forladende, bør 
ind i Ætnas Klipper du gaae. - 
Ak, ei her, ei her, Bromios ! du er !
Mænaders Thyrser ei her !
65 Ei Trommers jublende Bulder 
ved Kildernes pladskende Væld: 
ingen Draabe af gyldene Viin, 
intet Nysa med Nympher ! 

Epodos.
Iacchisk, Iacchisk Høisang

70 til Aphrodite jeg synger.
Thi for hende at søge, med skjønt-
fodhvide Mænader jeg fløi.
Elskede, elskede Bacchos ! hvor 
gaaer eensom du nu,
75 ryster gyldne Lokker
Men jeg, din tro Tjener, jeg 
træller for Kyklopen, 
ham med det ene 
Øje, og vanker omkring, iført
80 en Buks det elendige Skind; 
skilt fra elskede Ben ! 

SILENOS.
(I det han seer de Fremmede roe mod Kysten.) 
O tier, Børn ! og byder, ind i hvalte Fjeld 
de andre Hyrder drive Hjorden under Tag ! 

CHOR.
Gaaer ind ! Men hvorfor, Fader ! har du saadan Hast ? 

SILENOS.

85 Ved Bredden seer en Baad jeg fra Hellenisk Skib, 
og Aareherskerne, under Ens Anførsel, op 
til Hulen hid at vandre, jog om Nakkerne 
de tomme Kar og Krukker bære, for Vand at faae. 
Til Næringsmidler vist de trænge. Hvo mon dog
90 de stakkels Fremmede ere ? Ak de kjende ei 
Polyphemos, Herren, da under ugjestmilde Tag 
de træde ville, og Kyklopisk Kjævebeen, 
det Mandopædende, komme nær, de arme Folk ! 
Men værer stille, at jeg dem udspørge kan,
95 hvorfra de komme til Sikulisk Ætnas Fjeld.

(Odysseus med Staldbrødre træderfrem paa Scenen).

ODYSSEVS.
O Venner, siger, hvor jeg Kildevand kan faae 
til Lægemiddel mod tørsten, eller Hvo der os 
nødtrykte Sømænd hjelpe vil med Reisemad ! 
          (idet han bliver Satyrerne vaer)
Men hvad ? Vi landede ere nok ved Bacchisk Stad,

100 en saadan Skare Satyrer seer jeg ved Hulen der. 
          (til Silenos).
Goddag jeg dig, den ældste, først da byde maae ! 

SILENOS.
Goddag, min Ven ! Hvo er du, og fra hvilket Land ? 

ODYSSEVS.
Odyssevs, Kephalleners Drot, fra Ithaka. 

SILENOS.
Naa, denne Sladdrer ! forslagne Søn af Sisyphos

ODYSSEVS.

105 Ja rigtig, det er just mig selv; men skjeld mig ei ! 

SILENOS.
Hvorfra til dette Sikulske Land bortseiled du ? 

ODYSSEVS.
Fra Ilion, fra haarde Troiske Ledingsfærd. 

SILENOS.
Hvad, kjendte du ei Strædet ved dit Fædreland ? 

ODYSSEVS.
Stormvinde hid bortreve mig med Voldsomhed. 

SILENOS.

110 See, see ! du døied' samme Skjebne da, som jeg. 

ODYSSEVS. 
Mon ogsaa du af nogen Magt hiddreven er ? 

SILENOS.
Jeg forfulgte Røverne, som Iacchos førte bort. 

ODYSSEVS.
Hvilket Land er dette, og af hvilke Folk beboet ? 

SILENOS.
Du Ætna seer, Sikelias det største Bjerg. 

ODYSSEVS.

115 Er der Mure her, og Taarne om befæstet Stad ? 

SILENOS.
Nei, Ven ! kun Klippespidser, øde for Mennesker. 

ODYSSEVS.
Men Hvo besidder Landet da ? Mon vilde Dyr ? 

SILENOS.
Kyklopers Æt her Huler har, og intet Huus. 

ODYSSEVS.
Hvem lyde de ? Regjerer Folket selv maaskee ? 

SILENOS.

120 Ei Nogen Nogen i Noget lyder; de Hyrder er'. 

ODYSSEVS.
De saae - hvad leve de ellers af ? - Demeters Ax ? 

SILENOS.
Af Melk og Ost og Faarekjød de nære sig. 

ODYSSEVS.
Men har de Rankens Strømme, Drik af Bromios

SILENOS.
Nei, ikke venlig Jorden er, hvorpaa de boe. 

ODYSSEVS.

125 Gjestmilde dog ? og gode mod en fremmed Mand ? 

SILENOS.
Dem sødest, sige de, Fremmeds Kjød at fange, er. 

ODYSSEVS.
(forfærdet.)
Hvad ? dræbte Menneskers Kjød med Lyst fortære di ? 

SILENOS.
Ei Nogen hertil kommen er, som jo blev ædt. 

ODYSSEVS.
(med frygtsomme Øiekast til alle Sider.)
Hvor er han selv ? Kyklopen ? Er han hjemme ? Hvad ? 

SILENOS.

130 Nei, han paa Jagt ved Ætna gaaer med Hundene. 

ODYSSEVS.
Veed du, hvad du skal gjøre, at jeg snart kan flye ? 

SILENOS.
Ei veed jeg det, men Alt jeg for dig gjøre skal. 

ODYSSEVS.
Saa skaf os Føde, hvorpaa stærk vor Mangel er.

SILENOS.
Som jeg har sagt, vi eie Intet, uden Kjød. 

ODYSSEVS.

135 Sødt Middel ogsaa dette er mod Hungeren. 

SILENOS.
Og foruden Komelk ogsaa Ost med Løbe gjort. 

ODYSSEVS.
Bringer det da ud; thi Lyset anstaaer Kjøb og Salg. 

SILENOS.
Men siig mig du, hvormeget Guld du give vil ! 

ODYSSEVS.
Dionysos's Drik, ei Guld, til Gjengjeld bringer jeg. 

SILENOS.

140 O elskte Ord ! dertil vi længe have trængt. 

ODYSSEVS.
Og Maron, Gudens egen Søn, mig Drikken gv. 

SILENOS.
Han, hvem som Barn jeg fostret i mine Arme har ? 

ODYSSEVS.
En Søn af Bacchos. Nu du bedre kjender ham. 

SILENOS.
Ombord den er ? Hvad ? eller bringer du den med ? 

ODYSSEVS.

145 I Læderflasken, som du seer, o Gubbe ! gjemt. 

SILENOS.
Den Flaske ei mit Svælg engang jo fylde vil. 

ODYSSEVS.
To Gange meer' da, end der af den strømme kan ! 

SILENOS.
Om en deilig Kilde taler du, saa sød for mig. 

ODYSSEVS.
Skal først til Mundsmag jeg ublandet dig give den ? 

SILENOS.

150 Ja, det forstaaer sig ! Smagen lokker Kjøbet frem. 

ODYSSEVS.
( tager Bægeret )
Med Flasken bringer ogsaa jeg et Drikkekar. 

SILENOS.
Styrt nu den ud !  Jeg ved en Slurk vil prøve den. 

ODYSSEVS.
( rækker ham Bægeret. )
Der ! 

SILENOS.
( lugter til Vinen. )
          Hillemen ! hvor den dog har en deilig Lugt ! 

ODYSSEVS.
Saae du da Lugten ? 

SILENOS.
                   Nei, ved Zevs ! jeg lugter den. 

ODYSSEVS.

155 Nu smag ! for ikke at rose den med blotte Ord. 

SILENOS.
Hei, heisa ! Bacchios til Springedands opfordrer mig. 
Ha, ha, ha ! - 

ODYSSEVS.
Klukkede det ogsaa gjennem Halsen lysteligt ? 

SILENOS.
Ja, saa til Negl og Fingerspidse det trængde ned ! 

ODYSSEVS.
Desuden ville ogsaa Guld vi give dig. 

SILENOS

160 Løs du for Læderflasken kun ! væk med dit Guld ! 

ODYSSEVS.
Nu henter Faareynglen ud og Ostene ! 

SILENOS.
Skal skee ! Kun lidt jeg om min Herre bryder mig ! 
For een Pokal at stikke ud, jeg gjerne vil 
i Betaling Eder give alt Kyklopens Kvæg,

165 og styrte mig fra hvide Klippe i Havet ned 
med hævet Bryn, naar først engang jeg bliver fuld. 
Thi den, som drikker, og ei er glad, den Mand er gal ! 
Thi da i Veiret reise bør man Hovedet, 
og favne Pigen, og søde Frugter plukke af
170 i Glædens aabne Hauge:  da man dandse bør 
og alle Sorger glemme.  Derfor kysse vil 
jeg saadan Drik.  Og times al Ulykke Han 
med Øiet midt i Panden, han det dumme Fæ ! 
                    ( Gaaer ind i Hulen. )

CHOR.
Hør lidt, Odyssevs ! lad os snakke sammen lidt ! 

ODYSSEVS.

175 Som Venner nærmer eder kun til eders Ven ! 

CHOR.
I erobred' Troia, og til Fange Helene tog' ? 

ODYSSEVS.
Ja, Priamidernes hele Huus vi undertvang. 

CHOR.
Da den unge Viv I altsaa havde faaet fat, 
saa brugde I vel alle hende vexelviis ?

180 Thi saadan Skjøge forlystes vil af mange Mænd - 
Forræderinden, som, saasnart lidt Støvlestads 
hun saae om Skinnebenet, en Person, som midt 
om Halsen bar en gylden Kjæde, paa Timen blev 
mandgal, og bort fra det gode stakkels Menneske,
185 Menelaus, rendte, - gid der ingen Kvindeslægt 
frembragt var nogensinde, uden blot for mig ! 
( Silenos kommer tilbage fra Hulen og bringer Odyssevs Oste og Kvæg. )

SILENOS.
See, der er Kvæg af Hjorden nu til Eders Brug, 
o Drot Odyssevs ! vel opfødte Brægende, 
og Oste ei i ringe Tal af størknet Melk.

190 Modtager det; men bort i Hast fra Hulen nu ! 
Og mig til Gjengjeld giver Evios's Druesaft. 

ODYSSEVS.
( i det han faaer Øie paa Kyklopen. )
Vee mig ! Kyklopen kommer alt ! Hvad gjør' vi nu ? 
Det er ude med os, Gubbe ! Hvor, hvor flye vi hen ? 

SILENOS.
Herind i denne Klippe: der I finde Skjul. 

ODYSSEVS.

195 Et rædsomt Raad, at løbe lige i Garnet ind ! 

SILENOS.
Ei rædsomt: Tilflugtssteder nok jo Klippen har. 

ODYSSEVS.
Nei ! dybe Suk udstøde vilde Troias Stad, 
om vi for een Mand krøb' i Skjul ! Jeg ofte har 
med mit Skjold modstandet Phrygers Vrimmel i tusind Tal.

200 Men skal vi døe, saa ville vi med Ære døe, 
eller, om vi leve, hævde hin vor gamle Ros ! 

SILENOS.
Tag væk ! giv hid ! Nu, hvad er dette for Nølen dog ? 
 

.
||<< <<
Fib
iger
>>
>>|||